بتاسهم
1401/01/10
07:39
#کروی بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم توسعه معادن روي ايران - کروی در تاریخ09 فروردین 1401 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 8986 ...

#کرویبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم توسعه معادن روی ایران - کروی در تاریخ۰۹ فروردین ۱۴۰۱پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۸۹۸۶ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۸۷۷۲ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:کالسیمین - ملی سرب و روی ایران - فرآوری مواد معدنی ایران و صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۲۸۶۳ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۲۵۱۰ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #کروی ۵۰۷۸۸ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۵۱ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0