کارگزاری سهام بارز
1399/09/23
08:56
در پیش گشایش امروز برترین تقاضاهای بورس #بوعلی #وپارس #کماسه #فروس #وتوکا و برترین تقاضاهای فرابورس #وکبهمن #چخزر #کگهر #خدیزل و #سمگا هستند.

در پیش گشایش امروز برترین تقاضاهای بورس #بوعلی #وپارس #کماسه #فروس #وتوکا و برترین تقاضاهای فرابورس #وکبهمن #چخزر #کگهر #خدیزل و #سمگا هستند.


انتهای خبر

0
0