کافه بورس
1399/09/04
10:02
#شاخص کل اپدیت / دقیقا همان گارد و همان سیکل را فعلا دنبال کرده / اما باید با دقت دنبال کنیم پارامترهای بازار را

#شاخص کل اپدیت / دقیقا همان گارد و همان سیکل را فعلا دنبال کرده / اما باید با دقت دنبال کنیم پارامترهای بازار راانتهای خبر

0
0