موج مثبت Positive Wave
1399/10/29
12:20
#وخارزم عالی این حجم ها در ابتدای روند صعودی عالیه

#وخارزم عالیاین حجم ها در ابتدای روند صعودی عالیه

انتهای خبر

0
0