بتاسهم
1401/03/03
23:09
#شفارس سال مالی را با فروش 532 میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت 570 میلیارد ریال بوده و 2 ماهه 1102 میلیارد ریال فروش داشته است . مدت مشابه قبل ا...

#شفارس سال مالی را با فروش ۵۳۲ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۵۷۰ میلیارد ریال بوده و ۲ ماهه ۱۱۰۲ میلیارد ریال فروش داشته است . مدت مشابه قبل این عدد ۷۴۰ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0