بورس نامه
1399/10/10
10:11
از موضع فروش بیاید بیرون لطفا بازار همینجاها باید حمایت بشه

از موضع فروش بیاید بیرون لطفا


بازار همینجاها باید حمایت بشهانتهای خبر

0
0