کارگزاری آبان
1399/11/15
09:10
📊#بالاس اطلاعیه 99/11/15 *مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن* افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲...

📊#بالاس


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۱۵


*مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن*


افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0