تحلیلگران بازار سرمایه
1399/10/28
22:11
#پیشنهاد برای جلوگیری از ترس سهامدار دامنه نوسان منفی را تا -2 کاهش دهید . (-2 تا +5)

#پیشنهادبرای جلوگیری از ترس سهامدار دامنه نوسان منفی را تا -۲ کاهش دهید . (-۲ تا +۵)

انتهای خبر

0
0