سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/05/03
15:46
مجامع و تقسیم سود : #بوعلی 5550 ریال تقسیم کرد #دپارس در مجمع دپارس به ازای هر سهم ۶۶۲۱ ریال تقسیم شد. #شسینا در مجمع 1350 ریال سود تقسیم کرده ا...

مجامع و تقسیم سود :#بوعلی ۵۵۵۰ ریال تقسیم کرد


#دپارس در مجمع دپارس به ازای هر سهم ۶۶۲۱ ریال تقسیم شد.


#شسینا در مجمع ۱۳۵۰ ریال سود تقسیم کرده است


#کاما ۱۳۵ ریال سود نقدی تقسیم شد.


#کشرق در مجمع ۳۰۰ ریال تقسیم کرد


#فروس ۵۰۰ ریال در مجمع تقسیم کرد


#فپنتا در مجمع ۵۱۹۶۸ ریال تقسیم کرد


#لخزر ۳۰۰۰ ریال در مجمع تقسیم کرد


#جم ۶۵۰۰ ریال تقسیم کرد


#وساپا ۴۲ ریال تقسیم کرد


#فروس در مجمع ۵۰۰ ریال تقسیم کرد


#فنفت ۱۲۵۰ ریال تقسیم کرد


#کچاد ۲۱۳۰ ریال تقسیم کرد


#فنورد ۱۷۰۰۰ ریال تقسیم کرد


#کالا به ازای هر سهم ۰۱۵ ریال سود نقدی تقسیم شد.


#فسازان ۸۵۰ ریال سود نقدی را به تصویب رساند.


#شکبیر ۱۰,۲۰۰ ریال تقسیم کرد


#غکوروش ۳۳۰ ریال سود تقسیم کرد


#زاگرس ۲۳۰۰۰ ریال در مجمع تقسیم کرد


#شفن ۶۴۰۰۰ ریال تقسیم کرد


#فاسمین ۱۰۰۰ ریال تقسیم کرد


#دماوند ۳۶۳ ریال تقسیم کرد


#غزر ۲۴۵ ریال تقسیم کرد


#سیتا ۱۰۵۰ ریال به ازای هر سهم سود نقدی تقسیم کرد.


#خزر در مجمع۴۷ریال تقسیم کرد


#کپرور ۱۳۲۰ ریال سود نقدی تقسیم شد.


#پکرمان ۲۴۵۰ ریال سود به ازای هر سهم تقسیم شد.


#وپخش ۱۱۱۸۸ ریال تقسیم کرد


#ختور ۲۰۰ ریال تقسیم کرد


#شسپا ۱۱۰۰ ریال تقسیم کرد


#لبوتان ۲۲۰۰ ریال تقسیم کرد


#فاما در مجمع ۸۰۰ ریال تقسیم کرد


#کحافظ ۵۴ ریال تقسیم کرد


#غشهداب ۶۰ ریال در مجمع تقسیم کرد


#وآرین ۲۰۰ ریال تقسیم کرد


#دانا در مجمع ۵۰ ریال تقسیم کرد


#کاوه ۱۴۰۰ ریال تقسیم کرد


#غشهد ۲۵۰ ریال تقسیم کرد


#مادیرا ۲۲۰ ریال به ازای هر سهم تصویب شد.


#وبانک ۱۰۰۰ ریال تقسیم کرد


#ذوب ۵۶ ریال در مجمع توزبع کرد


#لابسا ۸۰۰ ریال سود در مجمع تقسیم کرد


#کوثر ۳۸۵ ریال تقسیم کرد


#شبریز در ۱۲ماهه به سود ۵۵۶۸ ریالی رسیده است


#فسپا ۳۰۰۰ ریال تقسیم کرد


#فلوله ۳ ریال به ازای هر سهم تصویب شد.


#ونفت ۵۰۰ ریال تقسیم کرد


#داوه در مجمع ۲۵۰ ریال تقسیم کرد


#شاروم ۳۵۴ ریال تقسیم کرد


#زمگسا ۸۳۰ ریال تقسیم کرد


#کبافق در مجمع ۱۰۰ ریال سود تقسیم کرد


#غبهنوش در مجمع ۲۵۲۰ ریال سود تقسیم شد.


#فاما ۸۰۰ ریال سود در مجمع تقسیم کرد


#ونیرو ۴۰ ریال تقسیم کرد


#قچار در مجمع ۳۰ ریال تقسیم کرد


#سدبیر ۴۰۰ ریال سود در مجمع تقسیم کرد


#غدیس ۴۵۰ ریال سود تقسیم کرد


#زشگزا در مجمع ۱۸۰ ریال تقسیم کرد .


#شخارک ۵۲۰۰ ریال تقسیم کرد


#کیسون ۲۲۰ ریال تقسیم کرد


#فنوال در مجمع ۱۰۰۰ ریال تقسیم کرد


#شساخت ۱۸۰۰ ریال تقسیم کرد


#کیمیا ۵۰۰ ریال تقسیم کرد


#قرن ۲۰۰ تومان سود تقسیم شد.


#شپنا ۱۲۰۰ ریال تقسیم کرد


#فولاژ ۹۵۰ ریال تقسیم کرد


#بمپنا ۳۰۰ ریال تقسیم کرد


#بفجر ۲۰۰۰ ریال تقسیم کرد

انتهای خبر

0
0