موج مثبت Positive Wave
1399/09/30
11:52
سه ماه آخر سال، سهام های متوسط و بنیادین مثل #وخارزم مورد توجه بازار خواهند بود

سه ماه آخر سال، سهام های متوسط و بنیادین مثل #وخارزم مورد توجه بازار خواهند بود


انتهای خبر

0
0