کارگزاری آبان
1399/08/18
09:18
📈خودرویی ها نیز با فشار عرضه همراه اند.#خودرو٬ #خساپا٬ #خگستر٬ #خپارس٬ #خمحركه٬ #ختوقا٬ #خرينگ٬ #ورنا٬ #خاذين٬ #خريخت٬ #خكار٬ #خشرق و #ختراك نمادها...

📈خودرویی ها نیز با فشار عرضه همراه اند.#خودرو٬ #خساپا٬ #خگستر٬ #خپارس٬ #خمحرکه٬ #ختوقا٬ #خرینگ٬ #ورنا٬ #خاذین٬ #خریخت٬ #خکار٬ #خشرق و #ختراک نمادهای پر عرضه ی گروه اند.#خزر و #خعمرا با افزایش تقاضا داد و ستد می شوند.#خاهن متعادل و مثبت است.


انتهای خبر

0
0