کدال۳۶۰
1399/08/25
13:14
#غچین ❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین 🔹 سرمایه فعلی: 240,000 میلیون ریال 🔹 ...

#غچین


❇️ پیشنهاد هییت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین🔹 سرمایه فعلی: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۲۷۱٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته🔹 موضوع افزایش سرمایه: بهبود ساختار مالی می باشد🔹 تاریخ تصویب هییت مدیره: ۱۳۹۹/۰۸/۲۴بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۳۹۹-۰۸-۲۵ ۱۳:۱۴:۴۹ (۶۹۱۹۱۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0