بتاسهم
1399/09/05
21:30
#کطبس در کل 3 ماهه 170 میلیارد ریال در تیر 150 میلیارد ریال و مرداد 145 میلیارد ریال و شهریور 157 میلیارد ریال فروش داشته در مهر این عدد 179 م...

#کطبس در کل ۳ ماهه ۱۷۰ میلیارد ریال در تیر ۱۵۰ میلیارد ریال و مرداد ۱۴۵ میلیارد ریال و شهریور ۱۵۷ میلیارد ریال فروش داشته


در مهر این عدد ۱۷۹ میلیارد ریال و ابان ۲۱۹ میلیارد ریال فروش داشت


در شهریور ۷,۵۳۵,۲۳۳ ریال و مهر با رشد نرخ ۸,۸۶۹,۱۲۱ ریال و ابان ۸,۷۸۳,۹۲۷ ریال بود که رشد خوبی کرده


جمعا ۸ ماهه ۱۰۵۲ میلیارد ریال فروش داشت.انتهای خبر

0
0