بولتن اقتصادی
1401/01/09
10:47
تقاضا برای گروه قندی همچنان بالاست قزوین و قشهد صف خرید خوبی دارند، سایر نمادهای گروه هم از خریدار خوبی برخوردارند. @BourseNews

تقاضا برای گروه قندی همچنان بالاستقزوین و قشهد صف خرید خوبی دارند، سایر نمادهای گروه هم از خریدار خوبی برخوردارند.@BourseNewsانتهای خبر

0
0