گراد بورس
1399/11/08
22:19
اگر قبل از 22بهمن امسال، طرف ایرانی و آمریکایی سر میز مذاکره نشستند تعجب نکنید! بهمن99

اگر قبل از ۲۲بهمن امسال، طرف ایرانی و آمریکایی سر میز مذاکره نشستند تعجب نکنید!


بهمن۹۹



انتهای خبر

0
0