محسن حسنلو
1399/12/05
08:30
#شاخص_کل چنانچه در تایم فریم روزانه نمودار شاخص کل مشاهده می کنید، در حال تولید فاز شک می باشد و با شکست نقطه تریگری توانایی رشد تا سقف قبل را دا...

#شاخص_کلچنانچه در تایم فریم روزانه نمودار شاخص کل مشاهده می کنید، در حال تولید فاز شک می باشد و با شکست نقطه تریگری توانایی رشد تا سقف قبل را دارا خواهد بود و باید منتظر باشیم تا این اوضاع حال بهم زن تمام شود.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0