بتاسهم
1399/09/07
13:13
#خکار در 3 ماهه اول سال 152 میلیارد ریال فروش داشت در 3ماهه دوم 227 و در مهر به فروش 87 میلیاردریالی و ابان 99 میلیارد ریالی رسیده است 8ماهه...

#خکار در ۳ ماهه اول سال ۱۵۲ میلیارد ریال فروش داشت


در ۳ماهه دوم ۲۲۷ و


در مهر به فروش ۸۷ میلیاردریالی و ابان ۹۹ میلیارد ریالی رسیده است


۸ماهه به ۶۷۰ میلیارد ریال فروش رسیده است .مدت مشابه قبل این عدد ۳۶۶ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0