محسن حسنلو
1399/08/19
08:53
#خگستر 💢 گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 💢 سهم بعد از ریزش ۷۵ درصدی از سقف اگر خدا بخواهد و بنده هایش بزارد واگرایی مثبت برای کف سازی وزشد ایجاد ...

#خگستر💢 گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 💢سهم بعد از ریزش ۷۵ درصدی از سقف اگر خدا بخواهد و بنده هایش بزارد واگرایی مثبت برای کف سازی وزشد ایجاد کرده است.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0