کانال افزایش سرمایه
1399/11/17
13:45
#شستا #افزایش_سرمایه 🔶 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 80,000,000,000,000 ری...

#شستا #افزایش_سرمایه🔶 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۷۷٪💬 موضوع افزایش سرمایه : مشارکت در افزایش سرمایه هلدینگ‌های تابعه و سرمایه‌گذاری از طریق خرید سهام🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ سایر اندوخته ها.....:


#رتاپ #ثباغ #ثعمرا #تملت #حپترو #حکشتی #وساپا #وصنعت #وصنا #سمگا #کگاز #ساوه #سفانو #سفارس #سصوفی #سمارن #سیلام #کسعدی #بالاس #وپخش #دتوزیع #دبالک #دماوند #قهکمت #قزوین #قمرو #خپویش #خزامیا #خگستر #خپارس #فروی #فجر #فزرین #فلوله #چافست #چکاوه #وملی #تاصیکو #زملارد #سیمرغ #زفکا#اوان #سیستم #مداران #مرقام #آپ #وتوس #آ_س_پ #ثاخت #کالا #آسیا #اخابر #حریل #ولملت #وتجارت #وبصادر #وسپه #وبوعلی #کساپا #سبهان #سخاش #سقاین #سخزر #شسینا #داسوه #کی_بی_سی #داوه #دزهراوی #غشان #غشاذر #وامید #خلنت #خرینگ #خفنر #ختور #خبهمن #خکار #خشرق #خودرو #بسویچ #بترانس #تکنو #لسرما #ذوب #پاسا #شپنا #شتران #زماهان#رتکو #ثالوند #ثرود #کفپارس #سکرما #ساراب #سیلام #سشمال #کترام #درهآور #دعبید #دروز #غمارگ #غالبر #غفارس #غدیس #بزاگرس #قهکمت #قشیر #خکمک #خاذین #فاما #چکاوه #فنوال #زپارس


#مفاخر #رتاپ #ثشرق #ثامان #ثغرب #فرابورس #میهن #حآسا #حپارسا #حفارس #ولیز #کالا #وسپه #وسمرکز #وسمازن #کسرا #سنیر #سبحان #سپاها #سشرق #پارس #پارسان #فارس #والبر #غشصفا #غگرجی #قصفها #قثابت #قشکر #خساپا #بکاب #بالبر #لابسا #فاراک #فمراد #زنگان #فولای #کاوه #ذوب #مادیرا #پکویر #چفیبر #وملی #کماسه #کدما #تاصیکو #ومعاون #زماهان #سیمرغ #زشگزا #تلیسه

انتهای خبر

0
0