کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/18
07:00
" #کروی بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم توسعه معادن روي ايران - کروی در تاریخ17 آبان 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 7731 ...

" #کرویبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم توسعه معادن روی ایران - کروی در تاریخ۱۷ آبان ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۷۷۳۱ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۷۵۲۹ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:کالسیمین - ملی سرب و روی ایران - فرآوری مواد معدنی ایران و صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۱۲۴۹ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۱۰۹۲ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #کروی ۳۸۱۸۹ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۸ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0