بتاسهم
1399/10/04
20:08
#دابور 3ماهه سوم بهتری داشته در مهر دوباره روی همان روال بوده و 589 میلیارد ریال فروش داشت و ابان هم 566 میلیارد ریال شد و اذر با رشدی خوب ...

#دابور ۳ماهه سوم بهتری داشته


در مهر دوباره روی همان روال بوده و ۵۸۹ میلیارد ریال فروش داشت و ابان هم ۵۶۶ میلیارد ریال شد و اذر با رشدی خوب ۶۲۴ میلیارد ریال بود


۹ ماهه ۴۹۳۲ میلیارد ریال بوده است . مدت مشابه این عدد ۳۲۵۸ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0