کدال۳۶۰
1399/11/13
16:59
#نوری #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هر سهم دوره مالی منتهی به 1399/12/30- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت...

#نوری


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هر سهم دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت پتروشیمی نوریشرح رویداد:


باتوجه به روند عملیات و فروش های شرکت پیش بینی می شود شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۷.۸۲۰ ریال به ازای هر سهم درآمد محقق نماید.
۱۳۹۹-۱۱-۱۳ ۱۶:۵۹:۵۷ (۷۱۷۵۵۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0