کانال کدال
1400/12/21
11:35
رشد آرام #آ_س_پ در بازار منفی ✅در روزهای قبل به تحرکات مشکوک سهامداران در این نماد اشاره شد. این نماد از نظر بنیادی بررسی نشده و صرفا بر اساس ج...

رشد آرام #آ_س_پ در بازار منفی
✅در روزهای قبل به تحرکات مشکوک سهامداران در این نماد اشاره شد.
این نماد از نظر بنیادی بررسی نشده و صرفا بر اساس جریان ورود پول ارزیابی شده است.

انتهای خبر

0
0