بتاسهم
1399/09/04
16:21
#شنفت در ابان کمی کاهشی شده و 2667 میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۱۲۴,۳۸۴ ریال است مهر 3849 میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۱۷,۵۱۶,۲۱۰ ریال...

#شنفت در ابان کمی کاهشی شده و ۲۶۶۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۱۲۴,۳۸۴ ریال است


مهر ۳۸۴۹ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۱۷,۵۱۶,۲۱۰


ریال است در صادرات البته و رشد نرخ خوبی داشته


شهریور خوبی هم داشته و ۳۲۴۰ میلیرد ریال فروش زد نرخ فروش نیز ۱۰۹,۱۷۸ ریال بود


جمعا۸ ماهه فروش ۱۹۹۴۵ میلیارد ریال است .مدت مشابه قبل ۱۴۵۶۴ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0