بورسینه
1401/03/24
08:50
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #خمحور ۱۱۶ میلیارد تومان #کویر ۹۹ میلیارد تومان #فخوز ۴۶ میلیارد تومان 🔹عرضه در بورس: #ا...

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش🔹تقاضا در بورس:


#خمحور ۱۱۶ میلیارد تومان


#کویر ۹۹ میلیارد تومان


#فخوز ۴۶ میلیارد تومان🔹عرضه در بورس:


#انرژی۱ ۱۲ میلیارد تومان


#میدکو ۸ میلیارد تومان


#خگستر ۳ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#فتوسا ۳۹ میلیارد تومان


#وگستر ۶ میلیارد تومان


#زگلدشتح ۱ میلیارد تومان🔹عرضه در فرابورس:


#فماک ۳ میلیارد تومان


#فرابورس ۱ میلیارد تومان


#کیا ۱ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0