بورس۲۴
1402/06/29
15:43
خروج پول از بورس همچنان ادامه دارد

حقیقی ها حدود ۲۳۵ میلیارد تومان سرمایه از بازار بیرون بردند که بخش عمده این پول از گروه های بانکی، فرآورده های نفتی و فلزی و نمادهای وتجارت، شپنا، شستا، فولاد، خودرو، فملی، وکغدیر، شپدیس و شبندر خارج شد.

خروج پول از بورس همچنان ادامه دارد

بورس۲۴ : در پایانی ترین روز از فصل تابستان بازار بیش از روزهای قبل بی رمق و خنثی بود. بعد از اتمام زمان معاملات بیش از ۵۰ صف خرید و کمتر از ۴۰ صف فروش بعنوان سرخطی های شنبه در ماشین معاملات باقی ماند.


ارزش معاملات خرد بدون در نظر گرفتن صندوق های سهامی قابل معامله فقط ۳,۱ همت بود که در مقایسه با دیروز حدود ۳ درصد کاهش داشت. بیشترین معاملات مربوط به گروه های خودرو و ساخت قطعات، سرمایه گذاری ها، فلزی، شیمیایی و بانکی بود.


حقیقی ها حدود ۲۳۵ میلیارد تومان سرمایه از بازار بیرون بردند که بخش عمده این پول از گروه های بانکی، فرآورده های نفتی و فلزی و نمادهای وتجارت، شپنا، شستا، فولاد، خودرو، فملی، وکغدیر، شپدیس شبندر خروج یافت.


در گروه های سایر محصولات کانی غیرفلزی، انبوه سازی و حمل و نقل و انبارداری و نمادهای کقزوی، ثفارس، شصفها، انرژی، فرابورس، وکادو، وسدید، وسبحان، حآفرین و نطرین شاهد بیشترن تزریق نقدینگی حقیقی بودیم.


در صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله پس از سه روز متوالی خروج پول خرد در مجموع به مبلغ بیش از یک همت، امروز شاهد تزریق حدود ۱۴۶ میلیارد تومان سرمایه خرد بودیم.


با در نظر گرفتن صندوق های سهامی قابل معامله ارزش معاملات خرد ۳,۴ همت و تراز پول خرد منفی ۲۷۴ میلیارد تومان بود.


شاخص کل با ۷,۳۰۰ واحد کاهش به سطح ۲ میلیون و ۱۲۱ هزار واحد برگشت. شستا، شپنا، شتران، وغدیر و کگل بیشترین تاثیر منفی و فارس و حکشتی عمده ترین اثر مثبت را بر آن داشتند. شاخص هموزن اما ۶۶۶ واحد کاهش یافت. شاخص فرابورس نیز با افت اندک ۷۶ واحدی مواجه بود. نمادهای آریا، هرمز، وسپهر، صبا، سرچشمه و شاوان بیشترین تاثیر منفی و شگویا عمده ترین اثر مثبت را بر نماگر بازار فرابورس داشتند.


وضعیت بازار در شهریور ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۱شهریور

۳,۱۷۰

-۱۶۰

۱,۹۴۶,۶۳۷

۶۶۷,۸۵۶

۴شهریور

۳,۴۳۰

۴۶۵

۱,۹۹۳,۰۹۱

۶۸۴,۸۹۸

۵شهریور

۶,۰۶۰

۴۰۰

۲,۰۵۱,۴۸۹

۷۰۰,۴۵۰

۶شهریور

۵,۸۳۰

-۱۵۵

۲,۰۸۴,۲۱۷

۷۰۵,۱۵۴

۷شهریور

۵,۱۷۰

-۱۹۷

۲,۰۹۵,۰۷۳

۷۰۷,۰۱۰

۸شهریور

۵,۶۰۰

۸۹

۲,۱۰۴,۸۲۰

۷۱۰,۵۶۰

۱۱شهریور

۴,۹۶۰

-۵۱۷

۲,۱۰۵,۷۰۲

۷۱۱,۶۷۹

۱۲شهریور

۴,۱۶۰

-۱۶۳

۲,۱۱۱,۸۶۵

۷۱۳,۶۵۴

۱۳شهریور

۵,۳۰۰

۲۱۴

۲,۱۳۶,۱۴۸

۷۲۰,۹۰۱

۱۴شهریور

۵,۶۱۵

-۱۱۸

۲,۱۵۰,۹۸۴

۷۲۶,۴۶۲

۱۸شهریور

۴,۷۷۰

-۹۴۵

۲,۱۲۹,۶۶۷

۷۱۶,۸۶۰

۱۹شهریور

۳,۷۸۰

-۴۰۵

۲,۱۲۳,۶۲۸

۷۱۴,۶۸۹

۲۰شهریور

۳,۴۵۰

-۸۰

۲,۱۲۲,۶۱۸

۷۱۵,۴۴۳

۲۱شهریور

۳,۵۰۰

-۲۲۰

۲,۱۲۷,۲۱۶

۷۱۸,۶۴۰

۲۲شهریور

۳,۳۷۰

-۱۸۰

۲,۱۲۶,۷۷۰

۷۱۸,۰۵۴

۲۶شهریور

۴,۲۷۰

۱۱۰

۲,۱۳۵,۷۹۲

۷۲۳,۱۷۶

۲۷شهریور

۴,۱۰۰

-۴۰۰

۲,۱۳۳,۴۷۶

۷۲۳,۹۸۲

۲۸شهریور

۳,۲۵۰

-۳۴۰

۲,۱۲۸,۴۶۰

۷۲۲,۴۳۳

۲۹شهریور

۳,۱۵۰

-۲۳۵

۲,۱۲۱,۱۸۸

۷۲۱,۷۶۹

مجموع

۸۲,۹۳۵

-۲,۸۳۷

۹.۴٪

۸.۸٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم میلیون سهم

ارزش میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

ختراک

۸.۸

۴.۵

۷

۵.۱۴

۲

رافزا

۸.۶

۱۷.۰

۶.۹۸

۶.۹۸

۳

خزر

۲۰.۷

۱۱.۰

۶.۹۷

۶.۱۸

۴

مفاخر

۵.۱

۵.۳

۶.۹۶

۵.۶۵

۵

ولپارس

۱۳.۲

۷.۴

۶.۹۳

۵.۲۴

۶

خمهر

۳۸.۴

۱۱.۵

۵

۳.۶۵

۷

حفارس

۱۰۷.۳

۱۷.۷

۴.۹۹

۴.۱۷

۸

بکاب

۸.۲

۱۰.۴

۴.۹۹

۴.۹۱

۹

کساپا

۰.۴

۰.۵

۴.۹۷

۱.۶۸

۱۰

تکنو

۱۳.۶

۱۱.۴

۴.۹۶

۴.۳۴

۱۱

فلامی

۴.۶

۵.۳

۴.۹۳

۴.۲۱

۱۲

امین

۱۰.۱

۵.۷

۴.۹۳

۴.۰۱

۱۳

فماک

۰.۱

۰.۱

۴.۹۲

۴.۸۱

۱۴

خمحور

۱۵.۹

۸.۵

۴.۸۵

۴.۴۷

۱۵

تپکو

۳۴.۳

۷.۵

۳

۲.۹۱

۱۶

وفتخار

۱۸.۰

۳.۹

۳

۲.۴۷

۱۷

باران

۱۱.۹

۶.۱

۲.۹۹

۱.۹۱

۱۸

ودانا

۱.۸

۱.۶

۲.۹۹

۲.۹۹

۱۹

بتهران

۲۶.۴

۸.۸

۲.۹۹

۲.۳۸

۲۰

کیسون

۹.۲

۲.۳

۲.۹۹

۲.۹۹

۲۱

فبیرا

۳.۰

۱.۴

۲.۹۹

۲.۶۶

۲۲

پشاهن

۰.۰

۰.۰

۲.۹۸

۲.۹۸

۲۳

سکارون

۰.۵

۴.۰

۲.۹۸

۲.۹۸

۲۴

وسدید

۸۷.۵

۳۹.۳

۲.۹۸

۲.۹۶

۲۵

وشمال

۱.۰

۳.۰

۲.۹۸

۲.۹۸

۲۶

فالوم

۱.۹

۳.۳

۲.۹۸

۲.۹۸

۲۷

دشیری

۰.۰

۰.۳

۲.۹۷

۰.۴۷

۲۸

لازما

۰.۲

۱.۴

۲.۹۷

۱.۹

۲۹

جهرم

۸.۹

۰.۹

۲.۹۷

۱.۲۳

۳۰

وسین

۲.۵

۰.۶

۲.۹۷

۰.۸۵

۳۱

فسا

۴.۲

۰.۵

۲.۹۷

۰.۶۵

۳۲

وکادوح

۱۱.۱

۵.۸

۲.۹۶

۲.۹۶

۳۳

وکادو

۶.۳

۵.۰

۲.۹۶

۲.۹۶

۳۴

ممسنی

۰.۱

۰.۲

۲.۹۶

۰.۳۱

۳۵

داراب

۱.۱

۰.۱

۲.۹۶

۰.۲

۳۶

وفردا

۲۹.۶

۴.۳

۲.۹۵

۲.۸۸

۳۷

ولراز

۲.۲

۱۵.۱

۲.۹۵

۲.۹۵

۳۸

کباده

۰.۳

۰.۵

۲.۹۵

۲.۹۵

۳۹

وآفر

۴.۹

۱۳.۷

۲.۹۵

۲.۷۷

۴۰

سلار

۰.۲

۲.۰

۲.۹۴

۲.۶۹

۴۱

فبستم

۰.۰

۰.۱

۲.۹۴

۰.۰۸

۴۲

خلیبل

۰.۳

۱.۱

۲.۹۳

۱.۲۲

۴۳

ویسا

۰.۳

۰.۴

۲.۹۳

۲.۹۳

۴۴

سنوین

۱.۴

۱.۰

۲.۹

۰.۲۸

۴۵

فکمند

۰.۱

۰.۳

۲.۹

۰.۴۵

۴۶

قشرین

۲.۸

۲.۲

۲.۹

۲.۹

۴۷

واحصا

۲.۰

۵.۴

۲.۸۲

۲.۸۲

۴۸

حاریا

۱.۸

۱.۳

۱.۹۵

۱.۸۱

۴۹

شتهران

۰.۰

۰.۰

۱.۹۲

۱.۹۲

۵۰

کابگن

۰.۰

۰.۰

۱.۹۱

۱.۹۱

۵۱

فسدید

۰.۰

۰.۸

۱

۱

۵۲

غیوان

۰.۰

۰.۰

۰.۹۵

۰.۹۵

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم میلیون سهم

ارزش میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

سدبیر

۷.۶

۳۵.۸

-۶.۹۵

-۶.۶۵

۲

بالبر

۱.۵

۴.۱

-۴.۷۵

۳

قشهد

۲.۰

۶.۹

-۴.۶

۴

نمرینو

۰.۸

۴.۵

-۴.۹۹

-۴.۹۹

۵

سدشت

۰.۱

۰.۷

-۴.۹۹

-۱.۲۹

۶

غفارس

۳.۸

۶.۵

-۴.۹۹

-۴.۳۱

۷

دحاوی

۰.۰

۰.۰

۰

۸

غناب

۰.۰

۰.۶

-۰.۰۲

۹

وامیر

۰.۰

۱.۲

-۲.۹۶

۱۰

گپارس

۰.۰

۰.۰

-۰.۰۲

۱۱

وهنر

۰.۵

۰.۲

۱۲

سخواف

۸.۴

۲.۷

-۲.۹۹

-۲.۷۸

۱۳

خعمرا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۹

۰

۱۴

قنقش

۰.۰

۰.۱

-۲.۹۹

-۰.۱۷

۱۵

حرهشا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۹

-۰.۰۵

۱۶

وبرق

۴.۱

۴۰.۳

-۲.۹۸

-۰.۷۶

۱۷

شلیا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۸

۰

۱۸

کارام

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۷

۰

۱۹

شمواد

۰.۲

۳.۲

-۲.۹۷

-۲.۹۷

۲۰

وپسا

۱.۲

۰.۳

-۲.۹۶

-۰.۴

۲۱

لکما

۰.۴

۰.۱

-۲.۹۶

-۰.۱۱

۲۲

تاتمس

۰.۰

۰.۱

-۲.۹۶

-۰.۱۳

۲۳

فجوش

۰.۲

۰.۰

-۲.۹۶

۰

۲۴

تپولا

۳.۳

۷.۶

-۲.۹۵

-۲.۹۵

۲۵

ساذری

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۵

۰

۲۶

وثخوز

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۴

-۰.۰۸

۲۷

ثنظام

۰.۲

۱.۲

-۲.۹۳

-۲.۷۶

۲۸

شستان

۵.۹

۵.۳

-۲.۹۱

-۲.۹۱

۲۹

بایکا

۰.۰

۰.۰

-۲.۸۶

-۲.۸۶

۳۰

حشکوه

۰.۱

۰.۱

-۲.۸۵

-۲.۸۵

۳۱

خکاوه

۶.۹

۱۶.۷

-۲.۸۳

-۲.۶۳

۳۲

کصدف

۰.۴

۰.۸

-۲.۷۸

-۱.۱۶

۳۳

رفاه

۰.۰

۱.۰

-۱.۹۹

-۰.۲۸

۳۴

بهیر

۰.۱

۰.۱

-۱.۹۸

-۰.۱

۳۵

شزنگ

۰.۱

۱.۳

-۱.۹۶

-۱.۷۸

۳۶

گشان

۱.۱

۲.۸

-۱.۸۵

-۱.۸۵

۳۷

سپرمی

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۷

-۰.۰۷

۳۸

ثاژن

۰.۰

۰.۰

-۰.۸۷

۰

و
ک
ک
ح
ن
م
ح
ح
خ
انتهای خبر

0
0