بتاسهم
1401/05/31
16:32
#وآرین احترما پیرو اطلاعیه منتشره شرکت سرمایه گذاری نیرو در سامانه کدال مورخ1401/05/31 ، به اطلاع می رساند پس از اعتراض بانک مرکزی پرونده به شعبه ...

#وآرین احترما پیرو اطلاعیه منتشره شرکت سرمایه گذاری نیرو در سامانه کدال مورخ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ، به اطلاع می رساند پس از اعتراض بانک مرکزی پرونده به شعبه ۵ تجدید نظر دیوان ارجاع و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ شعبه تجدید نظر، اعتراض بانک مرکزی را رد نموده و بدین ترتیب دادنامه بدوی قطعیت یافت.


انتهای خبر

0
0