بتاسهم
1401/03/07
14:30
#شکام در فروردین با فروش 861 میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت 1809 میلیارد ریال بوده و 2ماهه 2671 میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل...

#شکام در فروردین با فروش ۸۶۱ میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت ۱۸۰۹ میلیارد ریال بوده و ۲ماهه ۲۶۷۱ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل این عدد ۲۶۸۷ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0