کارگزاری سهام بارز
1399/09/03
00:49
#کچاد ✅قیمت سهم طبق تحلیل درون کانال رسم شده رشد کرد و به هدف ۱۸۵۰ مورد نظر رسیده است. در صورت نیاز تحلیل جدید ارائه خواهد شد.

#کچاد✅قیمت سهم طبق تحلیل درون کانال رسم شده رشد کرد و به هدف ۱۸۵۰ مورد نظر رسیده است.در صورت نیاز تحلیل جدید ارایه خواهد شد.

انتهای خبر

0
0