تحلیل برای سود
1401/01/20
11:38
#سود_سهام #وبهمن تا پایان اسفند ماه 317 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است. #ومهان تا پایان اسفند ماه 18,682 میلیارد ریال سود سهام د...

#سود_سهام#وبهمن تا پایان اسفند ماه ۳۱۷ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#ومهان تا پایان اسفند ماه ۱۸,۶۸۲ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#وتوسم تا پایان اسفند ماه ۸۸۶ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#وسپهر تا پایان اسفند ماه ۱۸,۳۵۶ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.

انتهای خبر

0
0