بتاسهم
1399/11/15
09:02
#بالاس به استحضار میرساند با توجه به طرح دعوی شرکت زرین کوه ساز قم درخصوص مطالبه وجه بابت اجور ماشین آلات و هزینه های نوسازی و بهسازی و... نهایتاً ...

#بالاس به استحضار میرساند با توجه به طرح دعوی شرکت زرین کوه ساز قم درخصوص مطالبه وجه بابت اجور ماشین آلات و هزینه های نوسازی و بهسازی و... نهایتا منجر به صدور رای محکومیت علیه این شرکت گردید و طی حکم قضایی به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۲۲۸۵۰۰۹۳۱ و به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۸۵۰۱۷۸۵ و ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۷۹۴ شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران ، این شرکت محکوم به پرداخت مبلغ ۳۹.۰۷۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال در حق محکوم له بابت اجور ماشین آلات راه سازی و مبلغ ۲۶.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ هزینه های نوسازی و بهسازی ماشین آلات و همچنین مبلغ۸.۰۴۷.۳۱۸.۵۰۰ ریال بابت نیم عشر اجرائیه و دستمزد کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق محکوم له گردیده است لذا هزینه ای بالغ بر ۷۳.۹۳۴.۸۱۸.۵۰۰ ریال در بهمن ماه سال جاری شناسایی و ثبت گردیده است


انتهای خبر

0
0