پایگاه خبری انتخاب
1399/10/10
00:33
نماینده مجلس: ترافیک تهران به خاطر مدیریت لیبرال هاست! ترافیک تهران هیچوقت به این اندازه نبوده @Entekhab_ir

نماینده مجلس:ترافیک تهران به خاطر مدیریت لیبرال هاست!ترافیک تهران هیچوقت به این اندازه نبوده@Entekhab_irانتهای خبر

0
0