ایبنا
1401/02/30
09:37
📌چین دو میلیون بشکه نفت از ایران خرید 🔹 آمار شرکت رصد نفتکش ورتکسا نشان می دهد چین قرار است حدود دو میلیون بشکه نفت از ایران دریافت کند./ ایسنا

📌 چین دو میلیون بشکه نفت از ایران خرید🔹 آمار شرکت رصد نفتکش ورتکسا نشان می دهد چین قرار است حدود دو میلیون بشکه نفت از ایران دریافت کند./ ایسناانتهای خبر

0
0