بتاسهم
1400/12/06
10:41
#زفکا در ابان 448 میلیارد ریال و اذر 455 میلیارد ریال فروش داشت در دی هم با ثبات فروش به 475 میلیارد ریال رسیده است . در بهمن 480 میلیارد ریال ب...

#زفکا در ابان ۴۴۸ میلیارد ریال و اذر ۴۵۵ میلیارد ریال فروش داشت در دی هم با ثبات فروش به ۴۷۵ میلیارد ریال رسیده است . در بهمن ۴۸۰ میلیارد ریال بوده است


۱۱ ماهه ۴۶۶۰ میلیارد ریال بود


مدت مشابه قبل ۲۸۱۹ میلیارد ریال شده است.انتهای خبر

0
0