کدال۳۶۰
1399/11/06
17:30
#قشرین #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تصویب تفاهمنامه باشهرداری درکمیته فنی کمسیون ماده5- گروه ب) منتهی به سال مالی 1400/06/31 شر...

#قشرین


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تصویب تفاهمنامه باشهرداری درکمیته فنی کمسیون ماده۵- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسانشرح رویداد:


براساس این صورتجلسه مفاد تفاهم نامه شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان و شهرداری مشهد به تصویب کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ رسیده است. طبق روال قانونی و تفاهم نامه فیمابین در این مرحله می بایست سهم طرفین توسط تیم کارشناسان رسمی ذیل توافق، کارشناسی و صلح نامه تنظیم گردیده، مصوبه کمیسیون ماده ۵ اخذ گردد.


از آنجا که محاسبه تاثیرات ریالی منوط به قیمت گذاریهای کارشناسی و عقد صلح نامه می باشد، این شفاف سازی جهت اطلاع عموم سهامداران ایفاد می گردد.
۱۳۹۹-۱۱-۰۶ ۱۷:۳۰:۱۹ (۷۱۶۶۸۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0