بازارهای مالی ۲۰۱۹ - financialmarkets2019
1399/08/10
19:29
#قرن رشد نرخ ها را نیز در شرکت شاهدیم ۳ ماهه اول: ۲۹۲ میلیارد تومان تیر: ۱۳۲ میلیارد تومان مرداد: ۱۱۶ میلیارد تومان شهریور: ۱۲۵ میلیارد تومان م...

#قرنرشد نرخ ها را نیز در شرکت شاهدیم۳ ماهه اول : ۲۹۲ میلیارد تومانتیر : ۱۳۲ میلیارد تومان


مرداد : ۱۱۶ میلیارد تومان


شهریور : ۱۲۵ میلیارد تومان


مهر : ۱۲۴ میلیارد تومان۷ماهه ۱۳۹۹ : ۷۹۰ میلیارد تومان


۷ماهه ۱۳۹۸ : ۵۳۳ میلیارد تومان❗️ ۴۸ درصد افزایش

انتهای خبر

0
0