پارسیس تحلیل
1401/03/05
09:01
" #ماهانه #نوری گزارش ماهانه نوری نشان میدهد که در اردیبهشت 1401 موفق به فروش 7,804 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 5 درصدی د...

" #ماهانه #نوریگزارش ماهانه نوری نشان میدهد که در اردیبهشت ۱۴۰۱ موفق به فروش ۷,۸۰۴ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۵ درصدی داشته است.لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۷,۶۱۳ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۳ درصد بیشتر بوده است.مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۱۵,۲۲۵ میلیارد تومان بوده است.همچنین گزارش ماهانه نوری از نظر مقداری نشان میدهد که در اردیبهشت ۱۴۰۱ موفق به فروش ۳۲۰,۸۳۳ تن محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۱ درصدی داشته است.در نمودارهای فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۰ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0