بورس آموز
1399/09/19
11:07
‏🧮 #بنیاد_بازار 🔰 #وسینا شرکت از محل واگذاری 12 درصد از سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن طی عرضه اولیه به قیمت هر سهم 14,484 ریال توانسته 4...

🧮 #بنیاد_بازار


🔰 #وسیناشرکت از محل واگذاری ۱۲ درصد از سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن طی عرضه اولیه به قیمت هر سهم ۱۴,۴۸۴ ریال توانسته ۴,۰۰۴ میلیارد ریال سود شناسایی نماید که درصد مالکیت ناشر در شرکت واگذار شده پس از واگذاری ۸۸ درصد می باشد. سود شرکت از این محل ۴۰ تومان به ازای هر سهم می باشد.⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید
انتهای خبر

0
0