بتاسهم
1399/08/11
07:28
#شاراک مهر خوبی داشته و گزارش خوبی زده است سهمی که در تیر به فروش 6034 میلیارد ریالی رسیده و نرخ پلی پروپیلن ۱۵۱,۰۵۵,۰۴۴ ریال بوده و رشد کرده...

#شاراک مهر خوبی داشته و گزارش خوبی زده است سهمی که در تیر به فروش ۶۰۳۴ میلیارد ریالی رسیده و نرخ پلی پروپیلن ۱۵۱,۰۵۵,۰۴۴ ریال بوده و رشد کرده است


در مرداد هم فروش ۶۶۶۰ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش ۱۸۰,۶۰۲,۰۴۷ ریال شده


در شهریور با رشدی خوب ۸۹۸۹ میلیاردریال فروش داشت و نرخ به عدد خوب ۲۰۵,۷۲۷,۸۱۹ ریالی رسیده و مهر این عدد ۹۲۴۷ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش ۲۵۴,۰۱۵,۰۳۳ ریال که رشد خوبی داشته است


جمعا ۷ ماهه ۴۶۵۱۲ میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه عدد فروش ۳۸۰۰۷ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0