کدال۳۶۰
1401/05/31
16:14
#وآرین #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتیجه نهایی دعوی له شرکت انرژی گستر جم- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شرکت توسعه اقت...

#وآرین


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتیجه نهایی دعوی له شرکت انرژی گستر جم- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت توسعه اقتصادی آرینشرح رویداد:


احترما پیرو اطلاعیه منتشره شرکت سرمایه گذاری نیرو در سامانه کدال مورخ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ، به اطلاع می رساند پس از اعتراض بانک مرکزی پرونده به شعبه ۵ تجدید نظر دیوان ارجاع و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ شعبه تجدید نظر، اعتراض بانک مرکزی را رد نموده و بدین ترتیب دادنامه بدوی قطعیت یافت.
۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۶:۱۴:۵۳ (۹۲۷۵۴۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0