بورس۲۴
1401/04/02
15:23
نیمه اول «ولغدر» چگونه گذشت؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت لیزینگ خودرو غدیر در ۶ ماهه ۲۵ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد. در خرداد درامد این شرکت ۶ میلیارد تومان بود.

نیمه اول «ولغدر» چگونه گذشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت لیزینگ خودرو غدیر در ۶ ماهه ۲۵ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد. در خرداد درامد این شرکت ۶ میلیارد تومان بود.ولغدرولغدر
انتهای خبر

0
0