بورس نامه
1400/02/06
12:21
نماد هایی که حقوقی ها به نسبت خریدهای سنگینی در آنها داشته اند: #وتجارت #وبصادر #وپارس #وپاسار #وکار #فارس #تاصیکو #آریان #میدکو #کگل #خریخت #پاکشو...

نماد هایی که حقوقی ها به نسبت خریدهای سنگینی در آنها داشته اند:


#وتجارت


#وبصادر


#وپارس


#وپاسار


#وکار


#فارس


#تاصیکو


#آریان


#میدکو


#کگل


#خریخت


#پاکشو


#واعتبار


#سرچشمه


#وآرین


#فنوالانتهای خبر

0
0