محمود رحمانی
1399/08/21
19:39
#لپارس نمودار بلند مدتی از لحاظ نموداری هم اگر اینطور نقاشی کنیم دیگه باید هفته ی بعد جم بشه هر چی بگی داره از واگرایی مثبت مخفی و غیر مخفی پن...

#لپارس نمودار بلند مدتیاز لحاظ نموداری هم اگر اینطور نقاشی کنیمدیگه باید هفته ی بعد جم بشه


هر چی بگی داره


از واگرایی مثبت مخفی و غیر مخفی پنهان و آشکار پولبک و وو..آر اس آی هم که دیگه کفشو داره سوراخ میکنه که در تاریخ سهم در حضورش در بازار بورس بی سابقه هستانتهای خبر

0
0