تحلیلگران بازار سرمایه
1399/10/10
11:15
وضعیت بازار بل بشویی داریم مثبت های دیروز منفی های امروز هستند و بالعکس همچنان ابهام در حفظ کف ۱.۴۰۰ وجود دارد

وضعیت بازار بل بشویی داریم مثبت های دیروز منفی های امروز هستند و بالعکسهمچنان ابهام در حفظ کف ۱.۴۰۰ وجود داردانتهای خبر

0
0