بورس پلنر
1401/01/22
22:30
#کسرام اصلاح ترکیبی سهم در قالب مثلث منقبض با گذر از مقاومت 4723 ریال تکمیل گردیده و اکنون رشد ادامه دار قیمت تا اهداف نخست؛ 6262 - 7387 ریال مورد ...

#کسرام


اصلاح ترکیبی سهم در قالب مثلث منقبض با گذر از مقاومت ۴۷۲۳ ریال تکمیل گردیده و اکنون رشد ادامه دار قیمت تا اهداف نخست؛ ۶۲۶۲ - ۷۳۸۷ ریال مورد انتظار است.هر نوع اصلاح احتمالی در روند کنونی میتواند (پولبک) به سقف شکسته شده الگوی ترسیمی باشد.۱۴۰۱/۱/۲۲@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0