تارگت بورس
1400/05/27
22:43
#گشان حرکت دوماهه در یک کانال نوسانی و قرار گرفتن در محدوده کف کانال فوق اما خرید در محدوده 1800-2000 برای ثبت تارگت 2600 جذاب خواهد بود

#گشان حرکت دوماهه در یک کانال نوسانی و قرار گرفتن در محدوده کف کانال فوق اما خرید در محدوده ۱۸۰۰-۲۰۰۰ برای ثبت تارگت ۲۶۰۰ جذاب خواهد بودانتهای خبر

0
0