پارسیس تحلیل
1399/09/19
17:00
خروج بیش از 2600 میلیارد تومان پول حقیقی ازصندوق های #ETF با درآمد ثابت از ابتدای آذر امروز شاهد خروج 60 میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق های قابل...

خروج بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی ازصندوق های #ETF با درآمد ثابت از ابتدای آذرامروز شاهد خروج ۶۰ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت در بازار بوده ایم تا مجموع خروج پول حقیقی از این صندوق ها به ۲۶۳۰ میلیارد تومان رسید.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0