بتاسهم
1401/06/03
10:12
#غمینو در فروردین با فروش 340 میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد 480 میلیارد ریال شد و خرداد 614 میلیارد ریال و تیر 725 میلیارد ریال بود ...

#غمینو در فروردین با فروش ۳۴۰ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۴۸۰ میلیارد ریال شد و خرداد ۶۱۴ میلیارد ریال و تیر ۷۲۵ میلیارد ریال بود


در مرداد این عدد ۶۵۰ میلیارد ریال شدع و ۵ماهه ۲۸۱۱ میلیارد ریال بود و مشابه سال قبل این عدد ۱۳۵۷ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0