بورس۲۴
1401/02/21
17:05
چرا زیان «کسرام» کم شد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت پارس سرام اعلام نمود علت عمده کاهش زیان عملیاتی شرکت مربوط به افزایش تولید، تغییر ترکیب تولید و فروش و بهبود بازدهی تولید می باشد.

چرا زیان «کسرام» کم شد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پارس سرام اعلام نمود علت عمده کاهش زیان عملیاتی شرکت مربوط به افزایش تولیدتغییر ترکیب تولید و فروش و بهبود بازدهی تولید می باشد.

کسرام
انتهای خبر

0
0