بتاسهم
1399/10/07
07:38
#دکوثر شهریور 122 میلیارد ریال و مهر 300 میلیارد ریال بوده است ابان 254 میلیارد ریال و اذر هم حوالی 258 میلیارد ریال فروش داشت در مجموع 9ماهه...

#دکوثر شهریور ۱۲۲ میلیارد ریال و مهر ۳۰۰ میلیارد ریال بوده است


ابان ۲۵۴ میلیارد ریال و اذر هم حوالی ۲۵۸ میلیارد ریال فروش داشت


در مجموع ۹ماهه ۱۶۳۵ میلیارد ریال فروش دارد . از مدت مشابه سال قبل کمتر استانتهای خبر

0
0